BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 27/03/2021 đến ngày 05/04/2021)

Saturday, 27/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:86 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 27 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 27/03/2021 đến ngày 05/04/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 27/03/2021

Ngày 28/03/2021

Ngày 29/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/03/2021 –05/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/03/2021

Ngày 28/03/2021

Ngày 29/03/2021

Nhận định

ng biển từ

30/03/2021 –05/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5- 1,5

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,5 – 2,5

Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/03/2021

Ngày 28/03/2021

Ngày 29/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

30/03/2021 –05/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,0  m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian:17h19

Cao nhất:2,9  m

Thời gian:3h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian:18h41

Cao nhất:2,6  m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian:20h12

Thủy triều tăng dần.  Thấp nhất 2,2 m (ngày 30/3). Cao nhất 3,3 m (ngày  05/04).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Lê Mỹ Dung

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình