BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/03/2021 đến ngày 02/04/2021)

Wednesday, 24/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:83 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 24  tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 24/03/2021 đến ngày 02/04/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/03/2021

Ngày 25/03/2021

Ngày 26/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/03/2021 –02/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/03/2021

Ngày 25/03/2021

Ngày 26/03/2021

Nhận định

ng biển từ

27/03/2021 –02/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông đến

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/03/2021

Ngày 25/03/2021

Ngày 26/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

27/03/2021 –02/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,0  m

Thời gian:0h40

Thấp nhất: 0,6 m

Thời gian:13h27

Cao nhất:3,1  m

Thời gian:1h01

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian:14h43

Cao nhất:3,1  m

Thời gian:1h47

Thấp nhất: 0,6 m

Thời gian:16h01

Thủy triều giảm dần đến 30 sau tăng.  Cao nhất 3,0 m (ngày  27/03). Thấp nhất 2,2 m (ngày 30/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình