BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 21/03/2021 đến ngày 30/03/2021)

Sunday, 21/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:80 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 21  tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 21/03/2021 đến ngày 30/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 21/03/2021

Ngày 22/03/2021

Ngày 23/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

24/03/2021 –30/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Tây Nam đến Tây

0,3 – 0,5

Tây Nam đến Tây

0,3 – 0,5

Tây Nam đến Tây

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 21/03/2021

Ngày 22/03/2021

Ngày 23/03/2021

Nhận định

ng biển từ

24/03/2021 –30/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/03/2021

Ngày 22/03/2021

Ngày 23/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

24/03/2021 –30/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian:22 h49

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian:10h 41

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian:23 h39

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian:11h 27

Cao nhất:  m

Thời gian:

Thấp nhất: 0,6 m

Thời gian:11h 21

Thủy triều trung bình.  Cao nhất 3,1 m (ngày 25, 26/03). Thấp nhất 2,6 m (ngày 29/3).

                                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h30:

                                                            

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình