BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 20/03/2021 đến ngày 29/03/2021)

Saturday, 20/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:79 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 20 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 20/03/2021 đến ngày 29/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 20/03/2021

Ngày 21/03/2021

Ngày 22/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23/03/2021 –29/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/03/2021

Ngày 21/03/2021

Ngày 22/03/2021

Nhận định

ng biển từ

23/03/2021 –29/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

 Đông Nam

1,5 – 2,5

 Đông đến Đông Bắc

1,5 – 2,5

 Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/03/2021

Ngày 21/03/2021

Ngày 22/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

23/03/2021 –29/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian:21 h40

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian:10h00

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian:22 h49

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian:10h 41

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian:23 h39

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian:11h 27

Thủy triều trung bình.  Cao nhất 3,1 m (ngày 25, 26/03). Thấp nhất 2,6 m (ngày 29/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình