BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 19/03/2021 đến ngày 28/03/2021)

Friday, 19/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:78 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 19 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 19/03/2021 đến ngày 28/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 19/03/2021

Ngày 20/03/2021

Ngày 21/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22/03/2021 –28/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Tây

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Tây

0,3 – 0,5

Tây Nam đến Tây

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 19/03/2021

Ngày 20/03/2021

Ngày 21/03/2021

Nhận định

ng biển từ

22/03/2021 –28/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

 Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

 Đông đến Đông Nam

1,5 – 2,5

 Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/03/2021

Ngày 20/03/2021

Ngày 21/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

22/03/2021 –28/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian:18 h45

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian: 9h22

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian:21 h40

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian:10h

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian:22 h49

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian:10h 41

Thủy triều có xu thế tăng dần đến 26 sau giảm.  Thấp nhất 2,9 m (ngày 22/3, 28/3); Cao nhất 3,1 m (ngày 25, 26/03).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình