BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 16/03/2021 đến ngày 25/03/2021)

Tuesday, 16/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:75 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 16 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 16/03/2021 đến ngày 25/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 16/03/2021

Ngày 17/03/2021

Ngày 18/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19/03/2021 –25/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Tây

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Tây

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/03/2021

Ngày 17/03/2021

Ngày 18/03/2021

Nhận định

ng biển từ

19/03/2021 –25/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

 Đông Nam

0,5 – 1,5

 Đông Nam

0,5 – 1,5

 Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/03/2021

Ngày 17/03/2021

Ngày 18/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

19/03/2021 –25/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 5h55

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 22h10

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian:15 h40

Thấp nhất: - m

Thời gian: -

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian:17 h40

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 8h53

Thủy triều có xu thế tăng dần.  Thấp nhất 2,3 m (ngày 19/3); Cao nhất 3,1 m (ngày 25/03).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình