BẢN TIN DỰ BÁO ĐÊM 16 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2018.

Friday, 16/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 16, ngày 17 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 18 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 19 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 18 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước thấp nhất ở mức(-0,45) đến (-0,25) mét, xuất hiện từ 21giờ ngày 16 đến 0giờ ngày 17; mực nước cao nhất ở mức 0,40 đến 0,60 mét, xuất hiện từ 6giờ đến 9giờ ngày 17.

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức (-0,95) đến (-0,75) mét, xuất hiện từ 19giờ  đến 22giờ; nước cao nhất ở mức 0,55 đến 0,75 mét, xuất hiện từ 2giờ đến 5giờ; ngày 17. Độ mặn cao nhất ở mức 7 – 9 phần nghìn.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình