BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 06/03/2021 đến ngày 15/03/2021)

Saturday, 06/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:65 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 06 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 06/03/2021 đến ngày 15/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 06/03/2021

Ngày 07/03/2021

Ngày 08/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

09/03/2021 –15/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 06/03/2021

Ngày 07/03/2021

Ngày 08/03/2021

Nhận định

ng biển từ

09/03/2021 –15/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/03/2021

Ngày 07/03/2021

Ngày 08/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

09/03/2021 –15/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian: 9h51

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 11h06

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 12h25

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,4m (ngày 10,11/03).

Thấp nhất 2,4 m (ngày 15/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình