BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 03/03/2021 đến ngày 12/03/2021)

Wednesday, 03/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:62 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 03 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 03/03/2021 đến ngày 12/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 03/03/2021

Ngày 04/03/2021

Ngày 05/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06/03/2021 –12/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 03/03/2021

Ngày 04/03/2021

Ngày 05/03/2021

Nhận định

ng biển từ

06/03/2021 –12/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc đến Đông

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/03/2021

Ngày 04/03/2021

Ngày 05/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

06/03/2021 –12/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian:23h29

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 18h51

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 8h10

Thủy triều có xu thế tăng dần đến 11 sau giảm. Cao nhất 3,4m (ngày  10/03, 11/03).Thấp nhất 2,7m (ngày 06/03).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                      Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình