BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 10/03/2021)

Monday, 01/03/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:60 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 01 tháng 03  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 10/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 01/03/2021

Ngày 02/03/2021

Ngày 03/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04/03/2021 –10/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,3 - 0,6

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 01/03/2021

Ngày 02/03/2021

Ngày 03/03/2021

Nhận định

ng biển từ

04/03/2021 –10/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông     Nam

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/03/2021

Ngày 02/03/2021

Ngày 03/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

04/03/2021 –10/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian:20h34

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian:21h51

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất:1,4 m

Thời gian:23h29

Thủy triều có xu thế tăng dần. Cao nhất 3,4m (ngày  10/03).Thấp nhất 2,2m (ngày 04/03).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                      Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình