BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 28/02/2021 đến ngày 09/03/2021)

Sunday, 28/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:59 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 28/02/2021 đến ngày 09/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 28/02/2021

Ngày 01/03/2021

Ngày 02/03/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

03/03/2021 –09/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,3 - 0,6

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/02/2021

Ngày 01/03/2021

Ngày 02/03/2021

Nhận định

ng biển từ

03/03/2021 –09/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/02/2021

Ngày 01/03/2021

Ngày 02/03/2021

Nhận định Thủy triều từ

03/03/2021 –09/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian:19h27

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,7 m

Thời gian:20h34

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian:21h51

Thủy triều có xu thế tăng dần. Cao nhất 3,3m (ngày  09/03).Thấp nhất 2,2m (ngày 03,04/03).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình