BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 26/02/2021 đến ngày 07/03/2021)

Friday, 26/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:57 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 26  tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày  26/02/2021 đến ngày 07/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 26/02/2021

Ngày 27/02/2021

Ngày 28/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

01/03/2021 –07/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,5

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 26/02/2021

Ngày 27/02/2021

Ngày 28/02/2021

Nhận định

ng biển từ

01/03/2021 –07/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/02/2021

Ngày 27/02/2021

Ngày 28/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

01/03/2021 –07/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 3h08

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian:17h24

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 3h50

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian:18h24

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian:19h27

Thủy triều giảm dần đến 4 sau tăng. Cao nhất 3,0m (ngày  07/03).

Thấp nhất 2,2m (ngày 03/03,04/03).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình