BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 23/02/2021 đến ngày 04/03/2021)

Tuesday, 23/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:54 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 23  tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 23/02/2021 đến ngày 04/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 23/02/2021

Ngày 24/02/2021

Ngày 25/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

26/02/2021 –04/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Bắc

0,2 - 0,3

Tây Bắc

0,2 - 0,3

Tây đến

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/02/2021

Ngày 24/02/2021

Ngày 25/02/2021

Nhận định

ng biển từ

26/02/2021 –04/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/02/2021

Ngày 24/02/2021

Ngày 25/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

26/02/2021 –04/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian:14h35

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 1h56

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian:15h28

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian:16h25

Thủy triều tăng dần đến 27 sau giảm. Cao nhất 3,3m (ngày 26, 27/02).

Thấp nhất 2,2m (ngày 03,04/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình