BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 02/03/2021)

Sunday, 21/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:52 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 21/02/2021 đến ngày 02/03/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 21/02/2021

Ngày 22/02/2021

Ngày 23/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

24/02/2021 –02/03/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 21/02/2021

Ngày 22/02/2021

Ngày 23/02/2021

Nhận định

ng biển từ

24/02/2021 –02/03/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/02/2021

Ngày 22/02/2021

Ngày 23/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

24/02/2021 –02/03/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 0h40

Thấp nhất:1,0 m

Thời gian:13h06

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 0h57

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian:13h47

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian:14h35

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,3m (ngày 26, 27/02).

Thấp nhất 2,6m (ngày 02/3).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình