BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 08 NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2018

Thursday, 08/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  08, ngày 09 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 -3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 70 – 75%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 -3. Trời rét.

          Nhiệt độ: từ 15 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 71 – 76%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - 4. Trời rét.

          Nhiệt độ: từ 15 – 220C  

Độ ẩm trung bình: 72 – 77%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước cao nhất ở mức 0,55 đến 0,75 mét, xuất hiện từ 20giờ đến 23giờ ngày 08; mực nước thấp nhất ở mức(-0,35) đến (-0,15) mét, xuất hiện từ 13giờ đến 16giờ ngày 9.

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức(- 0,60) đến (-0,40) mét, xuất hiện từ 10giờ đến 13giờ; mực nước cao nhất ở mức 0,80 đến 1,00 mét, xuất hiện từ 19giờ đến 22giờ ngày 09. Độ mặn cao nhất trên sông Đáy tại Như tân ở mức 4 – 6 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình