BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

Wednesday, 17/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:48 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 17/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/02/2021

Ngày 18/02/2021

Ngày 19/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/02/2021 –26/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/02/2021

Ngày 18/02/2021

Ngày 19/02/2021

Nhận định

ng biển từ

20/02/2021 –26/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/02/2021

Ngày 18/02/2021

Ngày 19/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

20/02/2021 –26/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 6h43

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian:22h24

Cao nhất: 1,9 m

Thời gian:18h40

Thấp nhất:1,8 m

Thời gian:12h26

Cao nhất: 1,9m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian:12h15

Thủy triều tăng dần.

Thấp nhất 2,3m (ngày 20/2). Cao nhất 3,3m (ngày 26/02).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình