BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

Tuesday, 16/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:47 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 1tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 16/02/2021 đến ngày 25/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 16/02/2021

Ngày 17/02/2021

Ngày 18/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19/02/2021 –25/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/02/2021

Ngày 17/02/2021

Ngày 18/02/2021

Nhận định

ng biển từ

19/02/2021 –25/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/02/2021

Ngày 17/02/2021

Ngày 18/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

19/02/2021 –25/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 6h59

Thấp nhất:1,3 m

Thời gian:21h56

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 6h43

Thấp nhất:1,6 m

Thời gian:22h24

Cao nhất: 2,0m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:1,8 m

Thời gian:12h26

Thủy triều tăng dần.

Thấp nhất 2,0m (ngày 19/2). Cao nhất 3,2m (ngày 25/02).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình