BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 13/02/2021 đến ngày 22/02/2021)

Saturday, 13/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:44 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày13/02/2021đến ngày22/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 13/02/2021

Ngày 14/02/2021

Ngày 15/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16/02/2021 –22/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,3

Nam đến Đông Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/02/2021

Ngày 14/02/2021

Ngày 15/02/2021

Nhận định

ng biển từ

16/02/2021 –22/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,0

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/02/2021

Ngày 14/02/2021

Ngày 15/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

16/02/2021 –22/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất:0,4 m

Thời gian:19h30

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 5h55

Thấp nhất:0,6 m

Thời gian:20h24

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:0,9 m

Thời gian:21h14

Thủy triều thấp.

Cao nhất 2,2m (ngày 22/02).Thấp nhất 2,0m (ngày 18, 19/2).

                                                                                                                            

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình