BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 18/02/2021)

Tuesday, 09/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:40 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 09/02/2021đến ngày 18/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 09/02/2021

Ngày 10/02/2021

Ngày 11/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12/02/2021 –18/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 09/02/2021

Ngày 10/02/2021

Ngày 11/02/2021

Nhận định

ng biển từ

12/02/2021 –18/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/02/2021

Ngày 10/02/2021

Ngày 11/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

12/02/2021 –18/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 1h50

Thấp nhất:0,2 m

Thời gian:15h19

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 2h44

Thấp nhất:0,1 m

Thời gian:16h26

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất:0,1 m

Thời gian:17h31

Thủy triều giảm dần.

Cao nhất 3,5m (ngày 12/02).Thấp nhất 2,0m (ngày 18/2)

                                                                                                                             

Tin phát lúc: 10h30:

                      

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình