BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 6 NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 2018.

Tuesday, 06/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  06, ngày 07 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 21 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 85 – 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ           Nhiệt độ: từ 21 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 86 – 91%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa nhỏ và sương mù rải rác, gió nhẹ           Nhiệt độ: từ 20 – 270C  

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước thấp nhất ở mức(-0,250) đến (-0,05) mét, xuất hiện từ 1giờ đến 4giờ;  mực nước cao nhất ở mức 0,35 đến 0,55 mét, xuất hiện từ 17giờ đến 20giờ ngày 07.

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức(- 0,60) đến (-0,40) mét, xuất hiện từ 23giờ ngày 6 đến 2giờ ngày 7; mực nước cao nhất ở mức 0,50 đến 0,70 mét, xuất hiện từ 16giờ đến 19giờ ngày 07. Độ mặn cao nhất trên sông Đáy tại Như tân ở mức 3 – 5 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình