BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 06/2/2021 đến ngày 15/2/2021)

Saturday, 06/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:37 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 06 /02/2021đến ngày15/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 06/02/2021

Ngày 07/02/2021

Ngày 08/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

09/02/2021 –15/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 06/02/2021

Ngày 07/02/2021

Ngày 08/02/2021

Nhận định

ng biển từ

09/02/2021 –15/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

 Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/02/2021

Ngày 07/02/2021

Ngày 08/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

09/02/2021 –15/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian:11h45

Cao nhất:  m

Thời gian:

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian:12h59

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 0h15

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian:14h10

Thủy triều tăng dần đến 11 sau giảm. Cao nhất 3,6m (ngày 11/02).Thấp nhất 2,7m (ngày 15/2)

                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                          

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình