BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 05 NGÀY 06 THÁNG 03 NĂM 2018.

Monday, 05/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  05, ngày 06 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ,  gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 20 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 85 – 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 20 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 86 – 91%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 20 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước thấp nhất ở mức(0,0) đến (0,20) mét, xuất hiện từ 1giờ đến 4giờ;  mực nước cao nhất ở mức 0,35 đến 0,55 mét, xuất hiện từ 9giờ đến 12giờ ngày 6..

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức(- 0,50) đến (-0,30) mét, xuất hiện từ 21giờ ngày 5 đến 0giờ ngày 6. Độ mặn cao nhất trên sông Đáy tại Như tân ở mức 4 – 6 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình