BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 14/02/2021)

Friday, 05/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:36 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 05/02/2021 đến ngày 14/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 05/02/2021

Ngày 06/02/2021

Ngày 07/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

08/02/2021 –14/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 05/02/2021

Ngày 06/02/2021

Ngày 07/02/2021

Nhận định

ng biển từ

08/02/2021 –14/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

 Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/02/2021

Ngày 06/02/2021

Ngày 07/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

08/02/2021 –14/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 20h40

Thấp nhất:1,7 m

Thời gian:10h26

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 23h39

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian:11h45

Cao nhất:  m

Thời gian:

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian:12h59

Thủy triều tăng dần đến 11 sau giảm. Cao nhất 3,6m (ngày 11/02).Thấp nhất 3,0m (ngày 8/2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                     Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình