BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 11/02/2021)

Tuesday, 02/02/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:33 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 02/02/2021 đến ngày 11/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 02/02/2021

Ngày 03/02/2021

Ngày 04/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

05/02/2021 –11/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 02/02/2021

Ngày 03/02/2021

Ngày 04/02/2021

Nhận định

ng biển từ

05/02/2021 –11/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,5

 Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/02/2021

Ngày 03/02/2021

Ngày 04/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

05/02/2021 –11/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 21h53

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 23h

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 9h55

Thấp nhất:  m

Thời gian:

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,6m (ngày 11/02). Thấp nhất 2,2 m (ngày 05/02)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                     Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình