BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 08/02/2021)

Saturday, 30/01/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:30 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 30/01/2021 đến ngày 08/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 30/01/2021

Ngày 31/01/2021

Ngày 01/02/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

02/02/2021 –08/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 30/01/2021

Ngày 31/01/2021

Ngày 01/02/2021

Nhận định

ng biển từ

02/02/2021 –08/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/01/2021

Ngày 31/01/2021

Ngày 01/02/2021

Nhận định Thủy triều từ

02/02/2021 –08/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 4h51

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 19h12

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian: 20h03

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 20h56

Thủy triều giảm dần đến ngày 4, sau tăng trở lại. Cao nhất 3,0m (ngày 08/02). Thấp nhất 2,1 m (ngày 04/02)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                                         

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình