BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY (Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 05/02/2021)

Wednesday, 27/01/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:27 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 05/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 27/01/2021

Ngày 28/01/2021

Ngày 29/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/01/2021 –05/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/01/2021

Ngày 28/01/2021

Ngày 29/01/2021

Nhận định

ng biển từ

30/01/2021 –05/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông

1,0 – 2,0

Đông Bắc đến Đông

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/01/2021

Ngày 28/01/2021

Ngày 29/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

30/01/2021 –05/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 3h07

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 16h52

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 17h36

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 0,1 m

Thời gian: 18h23

Thủy triều giảm dần đến ngày 4 sau tăng. Cao nhất 3,5m (ngày 30/01). Thấp nhất 2,1 m (ngày 04/2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                     Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình