BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 03/02/2021)

Monday, 25/01/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:25 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày  25/01/2021 đến ngày 03/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 25/01/2021

Ngày 26/01/2021

Ngày 27/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/01/2021 –03/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây đến

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/01/2021

Ngày 26/01/2021

Ngày 27/01/2021

Nhận định

ng biển từ

28/01/2021 –03/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông

1,0 – 2,0

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/01/2021

Ngày 26/01/2021

Ngày 27/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

28/01/2021 –03/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 15h34

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 2h43

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 16h11

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 3h07

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 16h52

Thủy triều tăng dần đến 30 sau giảm . Cao nhất 3,5m (ngày 29,30/01). Thấp nhất 2,5 m (ngày 03/2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                     Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình