BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/1/2021 đến ngày 2/2/2021)

Sunday, 24/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:24 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày24/01/2021đến ngày02/02/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/01/2021

Ngày 25/01/2021

Ngày 26/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/01/2021 –02/02/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/01/2021

Ngày 25/01/2021

Ngày 26/01/2021

Nhận định

ng biển từ

27/01/2021 –02/02/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/01/2021

Ngày 25/01/2021

Ngày 26/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

27/01/2021 –02/02/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian: 15h02

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 15h34

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 2h43

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 16h11

Thủy trung bình . Cao nhất 3,5m (ngày 29,30/01). Thấp nhất 2,9 m (ngày 02/2)

                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình