BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 27 ngày 28 tháng 02 năm 2018

Tuesday, 27/02/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  27, ngày 28 tháng 02 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 240C. 

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 240C. 

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ: từ 18 - 220C. 

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước thấp nhất ở mức (-0,40) đến (-0,20) mét, xuất hiện từ 19giờ đến 22giờ ngày 27; mực nước cao nhất ở mức  0,75 đến 0,95mét, xuất hiện từ 6giờ đến 9giờ ngày 28.

+ Tại Như Tân: mực nước cao nhất ở mức 1,05 đến 1,25 mét, xuất hiện từ 1giờ đến 4giờ; mực nước thấp nhất ở mức (-0,90) đến (-0,70) mét, xuất hiện từ 15giờ đến 18giờ ngày 28. Độ mặn cao nhất ở mức 6 – 8 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình