BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI(Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Friday, 22/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:22 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/01/2021

Ngày 23/01/2021

Ngày 24/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25/01/2021 –31/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/01/2021

Ngày 23/01/2021

Ngày 24/01/2021

Nhận định

ng biển từ

25/01/2021 –31/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/01/2021

Ngày 23/01/2021

Ngày 24/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

25/01/2021 –31/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 3h58

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 14h38

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 2h59

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian: 14h40

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian: 15h02

Thủy triều tăng dần đến ngày 31 sau giảm .Thấp nhất 2,7 m (ngày 25/1). Cao nhất 3,5m (ngày 29,30/01).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                     Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình