BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 19/01/2021 đến ngày 28/01/2021)

Tuesday, 19/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:19 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày  19/01/2021  đến  ngày28/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 19/01/2021

Ngày 20/01/2021

Ngày 21/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22/01/2021 –28/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 19/01/2021

Ngày 20/01/2021

Ngày 21/01/2021

Nhận định

ng biển từ

22/01/2021 –28/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông

0,5 – 1,5

Đông

0,5 – 1,5

Đông

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/01/2021

Ngày 20/01/2021

Ngày 21/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

22/01/2021 –28/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 7h55

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 22h05

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 21h53

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 17h35

Thủy triều tăng dần . Thấp nhất 2,1m (ngày 22/1). Cao nhất 3,4m (ngày 28/01).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                     Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình