BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 17/01/2021 đến ngày 26/1/2021)

Sunday, 17/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:17 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 17 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày17/01/2021đến ngày26/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/01/2021

Ngày 18/01/2021

Ngày 19/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/01/2021 –26/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/01/2021

Ngày 18/01/2021

Ngày 19/01/2021

Nhận định

ng biển từ

20/01/2021 –26/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/01/2021

Ngày 18/01/2021

Ngày 19/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

20/01/2021 –26/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 6h51

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 20h58

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 21h39

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 7h55

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 22h05

Thủy triều trung bình . Thấp nhất 2,1m (ngày 21,22/1). Cao nhất 3,0m (ngày 26/01).

                                                                                                                           

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                         

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình