BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 22 ngày 23 tháng 02 năm 2018

Thursday, 22/02/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  22, ngày 23 tháng 02 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 13 - 190C. 

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 - 190C. 

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc 3 – 4. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 - 170C. 

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước thấp nhất ở mức (-0,30) đến (-0,10) mét, xuất hiện từ 02giờ đến 05giờ; mực nước cao nhất ở mức  0,50 đến 0,70mét, xuất hiện từ 16giờ đến 19giờ ngày 23.

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức (-0,65) đến (-0,45) mét, xuất hiện từ 01giờ đến 03giờ; mực nước cao nhất ở mức 0,65 đến 0,85 mét, xuất hiện từ 18giờ đến 21giờ ngày 23. Độ mặn cao nhất ở mức 4 – 6 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình