BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

Friday, 15/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:15 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 15/01/2021

Ngày 16/01/2021

Ngày 17/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

18/01/2021 –24/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây đến

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 15/01/2021

Ngày 16/01/2021

Ngày 17/01/2021

Nhận định

ng biển từ

18/01/2021 –24/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc đến Đông

2,0-3,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -4,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/01/2021

Ngày 16/01/2021

Ngày 17/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

18/01/2021 –24/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,7m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 0,0 m

Thời gian: 19h20

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 6h06

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 20h11

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 6h51

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 20h58

Thủy triều giảm dần đến 22 sau tăng . Cao nhất 3,0m (ngày 18/01). Thấp nhất 2,1m (ngày 21,22/1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                                 Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình