BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021)

Monday, 11/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:11 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 11/01/2021

Ngày 12/01/2021

Ngày 13/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

14/01/2021 –20/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,3 - 0,5

Tây đến Tây Nam

0,3 - 0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 11/01/2021

Ngày 12/01/2021

Ngày 13/01/2021

Nhận định

ng biển từ

14/01/2021 –20/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 4,0

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -4,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/01/2021

Ngày 12/01/2021

Ngày 13/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

14/01/2021 –20/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 1h48

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 15h34

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 2h42

Thấp nhất: 0,2 m

Thời gian: 16h32

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,0 m

Thời gian: 17h30

Thủy triều giảm dần . Cao nhất 3,7m (ngày 14, 15/01). Thấp nhất 2,3m( ngày 20/1).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                                        Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình