BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 05/01/2021 đến ngày 14/01/2021)

Tuesday, 05/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:05 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 05/01/2021 đến ngày 14/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 05/01/2021

Ngày 06/01/2021

Ngày 07/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

08/01/2021 – 14/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 05/01/2021

Ngày 06/01/2021

Ngày 07/01/2021

Nhận định

ng biển từ

08/01/2021 – 14/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/01/2021

Ngày 06/01/2021

Ngày 07/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

08/01/2021 – 14/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 8h04

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 22h17

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 8h54

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 23h11

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 0h17

Thủy triều giảm dần, sau tăng trở lại. Cao nhất 3,7m (ngày 14/01).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình