BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/01/2021)

Saturday, 02/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:02 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 02/01/2021

Ngày 03/01/2021

Ngày 04/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

05/01/2021 – 11/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 02/01/2021

Ngày 03/01/2021

Ngày 04/01/2021

Nhận định

ng biển từ

05/01/2021 – 11/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/01/2021

Ngày 03/01/2021

Ngày 04/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

05/01/2021 – 11/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6 m

Thời gian: 5h41

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 19h52

Cao nhất: 3,6 m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 20h37

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 21h26

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Cao nhất 3,1m (ngày 05/01). Thấp nhất 2,1m (08/01).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

 Lê Mỹ Dung

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình