BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

Friday, 01/01/2021

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:01 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 01 tháng 01 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 01/01/2021

Ngày 02/01/2021

Ngày 03/01/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04/01/2021 – 10/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Đông Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam đến Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 01/01/2021

Ngày 02/01/2021

Ngày 03/01/2021

Nhận định

ng biển từ

04/01/2021 – 10/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/01/2021

Ngày 02/01/2021

Ngày 03/01/2021

Nhận định Thủy triều từ

04/01/2021 – 10/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6 m

Thời gian: 5h01

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 19h09

Cao nhất: 3,6 m

Thời gian: 5h41

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 19h52

Cao nhất: 3,6 m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 20h37

Thủy triều giảm dần, sau tăng. Cao nhất 3,4m (ngày 04/01). Thấp nhất 2,1m (08/01)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình