BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 29/12/2020 đến ngày 07/01/2021)

Tuesday, 29/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:364 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày  29/12/2020  đến ngày  07/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/12/2020

Ngày 30/12/2020

Ngày 31/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

1/1/2021 – 07/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam đến Nam

0,3 - 0,5

Đông Nam đến Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/12/2020

Ngày 30/12/2020

Ngày 31/12/2020

Nhận định

ng biển từ

1/1/2021 – 07/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông đến Đông Bắc

2,0 – 4,0

Đông đến Đông Bắc

2,0 – 4,0

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -4,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/12/2020

Ngày 30/12/2020

Ngày 31/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

1/1/2021 –07/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 17h20

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 3h56

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 17h54

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 18h30

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,6m (ngày 01-03/01/2021). Thấp nhất 2,3 m (ngày 07/01/2021).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình