BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 26/12/2020 đến ngày 04/01/2021)

Saturday, 26/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:361 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 26/12/2020 đến ngày 04/01/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 26/12/2020

Ngày 27/12/2020

Ngày 28/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

29/12/2020 04/01/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 26/12/2020

Ngày 27/12/2020

Ngày 28/12/2020

Nhận định

ng biển từ

29/12/2020 04/01/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -4,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/12/2020

Ngày 27/12/2020

Ngày 28/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

29/12/2020 –04/01/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 3h49

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 16h14

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 3h04

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 16h27

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian: 3h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 16h51

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Thấp nhất 3,0m (ngày 29/12/2020). Cao nhất 3,6m (ngày 01-03/1/2021).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình