BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 3/1/2021)

Friday, 25/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:360 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày  25/12/2020  đến ngày  3/1/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 25/12/2020

Ngày 26/12/2020

Ngày 27/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/123/1/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông  Nam đến Nam

0,2 - 0,3

Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/12/2020

Ngày 26/12/2020

Ngày 27/12/2020

Nhận định

ng biển từ

28/123/1/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -4,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/12/2020

Ngày 26/12/2020

Ngày 27/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

28/123/1/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 16h46

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 3h49

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 16h14

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 3h04

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 16h27

Thủy triều tăng dần

Cao nhất 3,6m (ngày 1/1, 2/1, 3/1). Thấp nhất 2,8m (ngày 28/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình