BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 2/1/2021)

Thursday, 24/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:359 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 2/1/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/12/2020

Ngày 25/12/2020

Ngày 26/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/122/1/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,3

Đông  Nam

0,2 - 0,3

Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/12/2020

Ngày 25/12/2020

Ngày 26/12/2020

Nhận định

ng biển từ

27/122/1/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/12/2020

Ngày 25/12/2020

Ngày 26/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

27/122/1/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 18h44

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 16h46

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 3h49

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 16h14

Thủy triều tăng

Cao nhất 3,6m (ngày 1/1, 2/1). Thấp nhất 2,5m (ngày 27/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình