BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 23/12/2020 đến ngày 1/1/2021)

Wednesday, 23/12/2020

 

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:358 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày23/12/2020đến ngày1/1/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 23/12/2020

Ngày 24/12/2020

Ngày 25/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

26/121/1/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông  Nam

0,2 - 0,3

Đông Nam

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/12/2020

Ngày 24/12/2020

Ngày 25/12/2020

Nhận định

ng biển từ

26/121/1/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/12/2020

Ngày 24/12/2020

Ngày 25/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

26/121/1/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 9h00

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 21h45

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 18h44

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 16h46

Thủy triều tăng

Cao nhất 3,6m (ngày 1/1). Thấp nhất 2,3m (ngày 26/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình