BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚi (Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 31/12/2020)

Tuesday, 22/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:357 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 31/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/12/2020

Ngày 23/12/2020

Ngày 24/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25/1231/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông  Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/12/2020

Ngày 23/12/2020

Ngày 24/12/2020

Nhận định

ng biển từ

25/1231/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động .

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/12/2020

Ngày 23/12/2020

Ngày 24/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

25/1231/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian: 9h07

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 22h32

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 9h00

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 21h45

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 7h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 18h44

Thủy triều giảm đến ngày 25/12 sau tăng .

Cao nhất 3,4m (ngày 31/12). Thấp nhất 2,1m (ngày 25/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình