BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 26/12/2020)

Thursday, 17/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:352 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 17  tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 17/12/2020 đến ngày 26/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/12/2020

Ngày 18/12/2020

Ngày 19/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/1226/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây Nam

0,2 - 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,4 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/12/2020

Ngày 18/12/2020

Ngày 19/12/2020

Nhận định

ng biển từ

20/1226/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

2,0 – 4,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -4,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/12/2020

Ngày 18/12/2020

Ngày 19/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

20/1226/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,8 m

Thời gian: 5h08

Thấp nhất: 0,0m

Thời gian: 19h14

Cao nhất: 3,8 m

Thời gian: 6h05

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 20h04

Cao nhất: 3,7 m

Thời gian: 7h00

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 20h53

Thủy triều giảm dần đến ngày 25/12 sau tăng

Cao nhất 3,4m (ngày 20/12). Thấp nhất 2,1m (ngày 25/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 Phạm Quốc Sỹ

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình