BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 12/112/2020 đến ngày 21/12/2020)

Saturday, 12/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:347 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 12/12/2020đến ngày 21/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 12/12/2020

Ngày 13/12/2020

Ngày 14/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

15/1221/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 12/12/2020

Ngày 13/12/2020

Ngày 14/12/2020

Nhận định

ng biển từ

15/1221/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao từ 2,0 -3,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/12/2020

Ngày 13/12/2020

Ngày 14/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

15/1221/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 0h06

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 15h27

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 15h49

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 16h36

Thủy triều tăng dần đến ngày 18/12 sau giảm. Thấp nhất 3,1m (ngày 21/12).

Cao nhất 3,8m (ngày 17, 18/12).

                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình