BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 05/12/2020 đến ngày 14/12/2020)

Saturday, 05/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:340 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày05/12/2020đến ngày14/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 05/12/2020

Ngày 06/12/2020

Ngày 07/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

08/12 14/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 05/12/2020

Ngày 06/12/2020

Ngày 07/12/2020

Nhận định

ng biển từ

08/12 14/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao từ 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/12/2020

Ngày 06/12/2020

Ngày 07/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

08/12 14/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 06h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 20h35

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 07h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 21h19

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 08h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 22h08

Thủy triều trung bình.

Cao nhất 3,2m (ngày 08/12).Thấp nhất 2,1m (ngày 11/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

                       Đặng Văn Hiến

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình