BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

Friday, 04/12/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:339 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 04/12/2020

Ngày 05/12/2020

Ngày 06/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

07/12 13/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Nam đến  Đông Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 04/12/2020

Ngày 05/12/2020

Ngày 06/12/2020

Nhận định

ng biển từ

07/12 13/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/12/2020

Ngày 05/12/2020

Ngày 06/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

07/12 13/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 05h45

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 19h54

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 06h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 20h35

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 07h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 21h19

Thủy triều cao. Giảm dần Cao nhất 3,4m (ngày 07/12).Thấp nhất  2,0m (ngày 11/12).

                                                                                                                                                                   

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                    

Dự báo viên

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình