BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 09/12/2020)

Monday, 30/11/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:335 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 09/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 30/11/2020

Ngày 01/12/2020

Ngày 02/12/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

03/12 09/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Đông Nam đến Nam

0,2 - 0,5

Đông Nam đến Nam

0,2 - 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 30/11/2020

Ngày 01/12/2020

Ngày 02/12/2020

Nhận định

ng biển từ

03/12 09/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,5 - 3,5

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/11/2020

Ngày 01/12/2020

Ngày 02/12/2020

Nhận định Thủy triều từ

03/12 09/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 03h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 17h51

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 03h56

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 18h17

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 04h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 18h45

Thủy triều cao. Thấp nhất  2,9m (ngày 09/12). Cao nhất 3,6m (ngày 05, 06/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình