BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 02/11/2020)

Monday, 23/11/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 328 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 02/12/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 23/11/2020

Ngày 24/11/2020

Ngày 25/11/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

26/11 02/12/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Nam đến  Đông Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Nam đến  Đông Nam

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/11/2020

Ngày 24/11/2020

Ngày 25/11/2020

Nhận định

ng biển từ

26/11 02/12/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc đến Đông

1,5 - 2,5

Đông Bắc đến Đông

1,5 - 2,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/11/2020

Ngày 24/11/2020

Ngày 25/11/2020

Nhận định Thủy triều từ

26/11 02/12/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 10h03

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 23h17

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 10h47

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 23h46

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 1ah40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 22h45

Thủy triều trung bình. Thấp nhất  2,1m (ngày 27/11). Cao nhất 3,2m (ngày 02/12)

                                                                                                                               

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình